...Όλοι κάποτε ευχόμαστε να ζήσουμε το "Γελαστό απόγευμα" που 'ναι χαμένο
κάπου στα εφηβικά μας όνειρα...
Άλλοι το βρήκαμε κι άλλοι δυστυχώς όχι...
Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας , απλά , ειλικρινά ,

έστω στο χρόνο τ' απογευματινού
μας καφέ...
Ν' ανταλλάξουμε απόψεις...
Να επικοινωνήσουμε έστω...
Ελεύθερα , εχέμυθα κι ανώνυμα αν προτιμάτε...

Καλώς ήλθατε στο "Γελαστό απόγευμα"

ΣτέλιοςΔευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Φταίς μόνο εσύ!


Δεν κλαίω επειδή έχασα τα πάντα...


Θυμώνω μ' εμένα επειδή δεν σ' έδιωξα όταν έπρεπε!
Γιατί είχα τη δύναμη ν' απαλλαγώ από σένα πιο νωρίς
κι έδειξα ανοχή, ο βλάκας...
"Θα περάσει" έλεγα και κάθε μέρα χτυπούσα εμένα...
Κι εσύ θέριευες... Και με κατάτρωγες...Και μ' αδικούσες...
Ώσπου μ' έκαψες!


Δε σ' εμπιστεύτηκα ποτέ!
Τώρα είμαι πιο φτωχός μα πιο πεισμωμένος...
Χτυπημένος όσο ποτέ, μα δυνατός κι ανυποχώρητος!


Ξέρω, πάλι θα σταθώ όρθιος, μα σε λίγο δεν θα επιτρέπω
ούτε καν αυτά τα γελοία πολιτικά σου παιχνίδια,
τις φτηνές δικαιολογίες και την προσπάθεια
αποποίησης των ευθυνών σου.
Θα σε δικάσει η ίδια σου η ζωή...


Εγώ δεν σε υπολογίζω ποτέ ξανά!
Θα σε διαγράψω, σαν να μην υπάρχεις...

Λίγες ίδιες λέξεις, ίδιο νόημα,
ίδια ουσία και πολλές φορές
για διαφορετικές έννοιες...
Ρουφιάνα ζωή...

Φωτογραφίες : Σπύρος Τσακίρης, Μάριος Βαλασόπουλος
(Λ.Μαχαιρίτσας "τερατάκια της τσέπης")

6 σχόλια:

Roadartist είπε...

..και εγώ τι φταίω? Ή εσύ? Που δεν τους ψήφισα? Που δεν ζήτησα ποτέ ρουσφέτι? ..Θυμάσε το ποστ που είχα ανεβάσει για τα ΧΥΤΑ? Πάει το Γραμματικό.. και όλο το καλοκαίρι κάθε (!!) μέρα εμπρησμοί στην κερατέα..

Ένα γελαστό απόγευμα είπε...

Γλυκιά μου roadartist,
το "εσύ" της επικεφαλίδας πάει μόνο σ' όσους "έχουν τη μύγα"...
Και σ' όσους καταλαβαίνουν το νόημα ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν!
Στο προκείμενο πάντως δεν είμαι απ' αυτούς που θεωρούν τυχαία την εκδήλωση της φωτιάς 300μ απ' το σημείο που θα γινόταν ο ΧΥΤΑ Γραμματικού...
Σε φιλώ, καλή επάνοδο!

Ένα γελαστό απόγευμα είπε...

Αποκάλυψις του Ιωάννου
Κεφ.Η´
6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν ἑαυτοὺς ἵνα σαλπίσωσι. 7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.
8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα, 9 καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη. 10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ῎Αψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φανῇ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

Κεφ.ΙΣΤ´
ΚΑΙ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ. 4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα. 5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος· δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας· 6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσι. 7 Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος· ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους, 9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι·
14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.
16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδών. 17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε. 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα.

...Ένα είναι το σίγουρο:
Ότι ο Ιωάννης δεν ήταν μαστουρωμένος!

Ανώνυμος είπε...

Χμμμ...

Ανεύθυνοι πολίτες - Ανεύθυνοι πολιτικοί. Διεφθαρμένος λαός οι Έλληνες. Και αδιάφορος. Και απολίτιστος. Και ασυνείδητος. Και τεμπέλικος...

...Και...Και...Και...

Ένα γελαστό απόγευμα είπε...

Νίκο μου, είμαστε και μαλάκες (γιατί δε μαθαίνουμε απ' τα λάθη μας)
και άδικοι (γιατί πατάμε επί πτωμάτων να γίνουμε κάτι που δεν αξίζουμε ενώ πάντα παρακαλάμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα)
και βολεψάκηδες (γιατί δε ρισκάρουμε να πάμε να φάμε ξύλο και να τα κάνουμε γιάμπαλο, παρά μόνο αρκούμαστε στα ψιχουλάκια και την μεμψιμοιρία)...
Κι έχουμε βρει τους καταλληλότερους για να μας "κυβερνάνε"...

Ένα γελαστό απόγευμα είπε...

Roadartist σ' ευχαριστώ και παραθέτω:
Δείτε λοιπόν φίλοι εδώ ποιο "τυχαίο" γεγονός ακολούθησε τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής.
Σαφώς δεν πρέπει να πάει ο νους σας στον εμπρησμό! Από αναμμένο τσιγάρο πρέπει να προήλθε ή από καμμιά σόμπα!!!
Πάντως και στην άλλη περίπτωση της Ηλείας βρέθηκε η ένοχος!!!
Διαβάστε κι εδώ ...
Δε ρισκάρω να γράψω τη γνώμη μου για τη δικαιοσύνη. Την διασύρουν πρώτα οι ίδιοι της οι λειτουργοί!
Για τέτοιου είδους αδικίες ένα έχω να πω:
"Είναι εγκληματικό όσο 1000 ρουσφέτια μαζί..."